Osiem projektów Ośrodka św. Jacka

W ostatnich tygodniach rozstrzygnięte zostały konkursy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Śląskiego oraz przeprowadzone w ramach Funduszy Unijnych. Ośrodek św. Jacka aplikował w ośmiu postępowaniach konkursowych i w ośmiu osiągnął sukces uzyskując dofinansowanie do kolejnych projektów.
Pierwszy to dofinansowany kwotą 168 713,00 zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projekt „Superdzieciak z Pasją”. Projekt będzie realizowany w okresie od maja br. do września 2017 r. Kompleksowym wsparciem w odkrywaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu talentów i pasji objętych zostanie 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z 5 świetlic środowiskowych Ośrodka św. Jacka.

Drugi, zorientowany także na wsparcie dzieci i ich rodzin to dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych w kwocie 426 928,12 zł. projekt „Razem raźniej!”, który wspierać będzie 80 dzieci w wieku szkolnym uczęszczających do 5 Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez Ośrodek oraz ich 51 rodziców/opiekunów. Uczestnicy projektu (dzieci) uzyskają wsparcie w formie konsultacji oraz poradnictwa logopedycznego i psychologicznego, zindywidualizowanego wsparcia pedagogicznego oraz wezmą udział w zajęciach arteterapeutycznych, a rodzice/opiekunowie dzieci w organizowanej w każdej z placówek grupie wsparcia.

Kolejny, trzeci projekt, to cykl zadań wpisujących się w rządowy „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”. Środki w kwocie 250 000,00 zł zostaną przeznaczone na poprawę warunków mieszkaniowych bezdomnych mężczyzn będących podopiecznymi Domu Noclegowego Ośrodka. W ramach prac remontowych zostanie wykonany kompleksowy remont dachu oraz pokoi mieszkalnych placówki. Dzięki temu uzyskają one wymagany przepisami prawa stan bezpieczeństwa pożarowego oraz sanitarny. Znacząco wzrośnie standard przebywania osób bezdomnych w placówce, a to z kolei sprawi, że pomoc będzie mogła być udzielana w ogóle.

Czwarty projekt jest adresowany do osób starszych i sfinansowany będzie w ramach rządowego programu ASOS. Dofinansowanie projektu „Studio pięciu aktywności” w kwocie 140 000,00 zł pozwoli przeprowadzić działania mające przeciwdziałać i niwelować negatywne skutki starości oraz poprawić jakość i poziom życia uczestników dzięki dostępności do usług społecznych: opiekuńczych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, kulturalnych, sportowych i turystycznych.

Projekt piąty skierowany jest na pomoc osobom niepełnosprawnym. Dofinansowany także przez MRPiPS, jednak w tym przypadku w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Dotacja w wysokości 81 625,00 zł pozwoli zrealizować projekt Projekt „Kreatywnie otwarci – kreatywnie wsparci. Aktywizacja społeczna, fizyczna oraz psychiczna osób z zaburzeniami psychicznymi”, który będzie rozszerzeniem działań Środowiskowego Domu Samopomocy aktywizujących i wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi, a także ich rodziny.

Projekty szósty, siódmy i ósmy to działania skierowane odpowiednio na osoby starsze, osoby bezdomne i dzieci. Wesprą one placówki w bieżącej działalności, pozwolą podnieść ich standard (dzięki pracom remontowym i wyposażeniu) oraz zabezpieczą najpilniejsze potrzeby uczestników. Wszystkie trzy projekty zostaną wsparte przez Wojewodę Śląskiego kwotą 65 800,00 zł.

W sumie w pierwszym półroczu bieżącego roku udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 1 133 066,12 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie powyższe projekty stanowią dodatkowe, wykraczające poza bieżącą działalność, zadania, ich dofinansowanie jest uznaniem ze strony instytucji rządowych i samorządowych dla działalności Ośrodka i dla pracy zespołu ludzi, który go tworzą, a z drugiej zaś strony powodem do dumy z pracy w takim właśnie zespole, w tym właśnie Ośrodku, dla takich właśnie uczestników, podopiecznych, beneficjentów…

mrpips 2015_logo_FIO_v1 woj_sl

Comments are closed.