RODO – Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla pracowników

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@osj.caritas.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek św. Jacka w celu:
  • Realizacji zawartej z Pracownikiem umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres    trwania stosunku pracy, a następnie przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Prowadzenia dokumentacji pracowniczej w związku z realizacją obowiązków Pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Realizacji badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w związku z realizacją obowiązków Pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Zapewnienia szkoleń wymaganych przepisami prawa, np. BHP na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Realizacji obowiązków wobec ZUS oraz obowiązków podatkowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Organizacji Pracowniczego Planu Kapitałowego na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Pracodawcy po ustaniu zatrudnienia wynikających z przepisów emerytalnych, dotyczących ochrony zdrowia, podatkowych, archiwizacji itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych  w związku z realizacją usług na rzecz administratora. (usługi bankowe, ubezpieczeniowe, medycyna pracy, BHP itp.)
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania stosunku pracy, a po tym terminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.(jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 8. Ma Pani/Pan prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolnym.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz wykorzystywane do profilowania.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla podopiecznych Ośrodka św. Jacka

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@osj.caritas.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji zawartych umów (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych są ustawy:
  • o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
  • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
  • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 8. Ma Pani/Pan prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolnym.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz wykorzystywane do profilowania.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@osj.caritas.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz do rozliczenia dotacji otrzymanej na podstawie umowy z Urzędem Miasta Katowice na prowadzenie poszczególnych placówek. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotą uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy Administratora, pracownicy Urzędu Miasta, MOPS, Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z realizacją zawartych umów na prowadzenie poszczególnych placówek.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolnym.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz wykorzystywane do profilowania.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@osj.caritas.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek św. Jacka w celu realizacji postanowień zawartego porozumienia wolontariackiego, w szczególności na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom przetwarzania.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania wolontariatu, a po tym terminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 8. Ma Pani/Pan prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolnym.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz wykorzystywane do profilowania.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@osj.caritas.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek św. Jacka w celu:
  • Realizacji zawartej z Zleceniobiorcą umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres trwania umowy, a następnie przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Prowadzenia dokumentacji pracowniczej w związku z realizacją obowiązków Pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Realizacji obowiązków wobec ZUS oraz obowiązków podatkowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Organizacji Pracowniczego Planu Kapitałowego na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
  • Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Pracodawcy po ustaniu zatrudnienia wynikających z przepisów emerytalnych, dotyczących ochrony zdrowia, podatkowych, archiwizacji itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO) przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych  w związku z realizacją usług na rzecz administratora. (usługi bankowe, ZUS, ubezpieczenie.)
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania stosunku pracy, a po tym terminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.(jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 8. Ma Pani/Pan prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolnym.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz wykorzystywane do profilowania.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Comments are closed.