UNICEF – na rzecz dzieci i ich rodzin

Od stycznia 2023r. Ośrodek św. Jacka realizuje projekt pt.: Działalność na rzecz dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” w partnerstwie z UNICEF i Miastem Katowice przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Celem projektu jest ulepszenie dostępu do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin polskich oraz ukraińskich poprzez objęcie ich opieką, organizację dodatkowych zajęć integracyjno-adaptacyjnych takich jak arteterapia, warsztaty edukacyjno-terapeutyczne czy spotkania integracyjne. Ponadto projekt zakłada konsultację i poradnictwo specjalistyczne (psycholog, logopeda). Projekt adresowany jest do podopiecznych placówek wsparcia dziennego (i ich rodzin) funkcjonujących w trzech katowickich dzielnicach (Dąb, Giszowiec, Murcki).

Comments are closed.