ZAPYTANIE OFERTOWE


Warning: Trying to access array offset on false in /home/users/caritkat_os/public_html/wp-content/themes/stability/framework/spyropress-image.php on line 56

Warning: Trying to access array offset on false in /home/users/caritkat_os/public_html/wp-content/themes/stability/framework/spyropress-image.php on line 57

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Jacka
40-104 Katowice, Dębowa 23

I. Przedmiot zapytania

W związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Świętego Jacka w Katowicach na ul. Dębowej” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z termomodernizacją obiektów przy ulicy Dębowej 23.

II. Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich jest wymagane):

Przedmiotem zamówienia są roboty i materiały budowlane zgodnie z zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej, na którą składa się w szczególności dokumentacja techniczna.

Powyżej wskazana dokumentacja projektowa znajduje się w posiadaniu Zamawiającego (zostanie każdorazowo udostępniona do wglądu po uprzednim kontakcie potencjalnego oferenta).

Zakres robót i materiałów budowlanych obejmuje w szczególności:
-Ocieplenie zewnętrznej ściany frontowej w budynku głównym płytami z pianki poliuretanowej od wnętrza budynku,
-Ocieplenie ścian piwnicznych w oficynie styropianem,
-Ocieplenie ścian zewnętrznych oficyny styropianem,
-Ocieplenie stropodachu budynku głównego oraz oficyny warstwą izolacyjną z wełny mineralnej, -Ocieplenie stropu nad przejściem styropianem,
-Ocieplenie podłogi w budynku głównym warstwą styropianu,
-Remont pokrycia dachowego,
-Wymianę okien wraz z parapetami,

– Remont instalacji C.O.: wykonanie nowych kompletnych instalacji c.o., uruchomienie kotłowni gazowej wyposażonej w kocioł gazowy, instalacja gazowej pompy ciepła. Zabudowanie klimakonwektorówściennych w budynku głównym.
Kocioł gazowy kondensacyjny.

-Zakres modulacji 23-100%.
-Palnik modulacyjny z dmuchawą, o pełnym, wstępnym zmieszaniu wykonany ze stali szlachetnej. -Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza w pomieszczeniu. -Wymiennik ciepła aluminiowo-krzemowy.
-Zintegrowany system regulacji do pogodowego sterowania pracą kotła i obiegów grzewczych oraz diagnozowania układu.
– Moc kotła – 50 kW.
Moc gazowej pompy ciepła na ogrzewanie – 75 kW, natomiast na chłodzenie – 63 kW. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła z zabudowanym dodatkowym wymiennikiem ciepła na potrzeby przygotowania c.w.u.
Układ kotła oraz pompy ciepła dostarczający ciepło na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz na potrzeby grzewcze obiegu grzejnikowego i obiegu klimakonwektorów. Kocioł gazowy ma być szczytowym źródłem ciepła (latem gazowa pompa ciepła ma być również źródłem chłodu dla obiegu klimakonwektorów).

– Wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w technologii LED.

– Instalacja kompletnego systemu fotowoltaicznego o mocy ok 18 kWp. Panele fotowoltaiczne wyposażone w zintegrowane optymalizatory mocy zainstalowane na dachu budynku. W pomieszczeniu kotłowni – falownik, zabezpieczenie generatora i okablowanie, w piwnicy układ pomiarowy wygenerowanej energii. Usytuowanie modułów na dachu, układu pomiarowego oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku.

Jeżeli w powyższym opisie lub dokumentacji technicznej przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.

Kody CPV dla ww. prac i materiałów budowlanych: 42511110-5 Pompy grzewcze

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
(z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
31712331-9 Fotoogniwa
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Termin realizacji umowy: maksymalnie do 31 grudnia 2019 r .

Miejsce realizacji:
40-104 Katowice, ul. Dębowa 23

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty w PLN – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Jeśli oferent

przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę pośrednim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.

3. Termin ważności oferty,
4. Okres gwarancji w miesiącach (minimalny wymagany to 24 miesiące, maksymalny oczekiwany

to 72 miesiące),
5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został

udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym.
6. Potwierdzenie spełnienia opisanych w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego minimalnych

wymagań.

Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:

Ośrodek Św. Jacka
40-104 Katowice, Dębowa 23

lub na adres e-mail: osj@caritas.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.

Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie postępowania bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16. Zamawiający zastrzega więc sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie.

 1. Termin składania ofert upływa w dn. 15 grudnia 2017 r.Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Kryteria oceny ofert:Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena – 95 %
  Okres gwarancji – 5 %Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 95% = ilość punktówb) punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane według następującego wzoru:(Okres gwarancji oferty badanej / Najdłuższy okres gwarancji) x 100 x 5% = ilość punktówIlości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznanądanej ofercie.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
 3. Zakres wykluczeniaInformujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy/dostawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

– Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowieńumowy o dofinansowanie, w tym jeżeli umowa o dofinansowanie została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
– W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

– Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
– Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
– Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;

– Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
– Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczająprzedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;

-Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące miećwpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;

-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;

-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąćw inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Nazwa podmiotu składającego ofertę

Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów

Ja niżej podpisany(-a) (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentujący(-a) firmę/jednostkę (pełna nazwa firmy/jednostki, adres)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, w nawiązaniu do składanej oferty, że wymieniona firma/jednostka i/lub osoby uprawnione do jej reprezentowania:

nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym postępowanie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam również, że bezzwłocznie poinformuję zamawiającego o wszelkich okolicznościach stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie.

……………………………………… Podpis

Miejscowość, data

Comments are closed.