Statut Ośrodka św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dębowej 23 działa na podstawie:

 1. Dekretu dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej o utworzeniu Ośrodka św. Jacka z dnia 1 kwietnia 2002 r.,
 2. Statutu Caritas Archidiecezji Katowickiej  i niniejszego Statutu,
 3. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 nr 29 poz. 154, z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593, z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873.
 6. Ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.),
 8. Pozostałych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie działów Ośrodka św. Jacka, o których mowa w § 10 pkt. 1 niniejszego Statutu.

§ 2

Ośrodek św. Jacka jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, jednostką Caritas Archidiecezji Katowickiej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej.

§ 3

Siedzibą Ośrodka św. Jacka jest miasto Katowice, 40-104, ul. Dębowa 23, zaś terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Katowice i Województwa Śląskiego.

§ 4

Ośrodek św. Jacka używa pieczęci podłużnej o treści

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek św. Jacka
40-104 Katowice, ul. Dębowa 23
T: +48 323555160; e-mail: osj@caritas.pl
REGON 006217516-00172 NIP 634-24-52-406

§ 5

Ośrodek używa znaków graficznych godła Caritas Polska i godła Ośrodka (czerwony krzyż równoramienny z wpisanym stylizowanym herbem rodu Odrowążów koloru białego).

Rozdział 2. Cele, zadania, środki działania

§ 6

 1. Celem Ośrodka jest:
  1. działanie na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin,
  2. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  3. działanie na rzecz osób starszych,
  4. działanie na rzecz osób bezdomnych,
  5. niesienie pomocy innym potrzebującym.
 2. Przy realizacji powyższych celów Ośrodek współpracuje z instytucjami (0rganizacjami) rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

§ 7

Zadania Ośrodka św. Jacka polegają na prowadzeniu:

 1. kompleksowej działalności opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej podejmowanej wobec osób wskazanych w § 6 pkt. 1 niniejszego Statutu.
 2. działań integrujących, włączających uczestników i podopiecznych Ośrodka św. Jacka w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
 3. działań wspólnych z rodzinami uczestników i podopiecznych.

Rozdział 3. Majątek Ośrodka.

§ 8

 1. Ośrodek nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 nr 101 poz. 1178 z późn. zm.) oraz art. 9 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873).
 2. Działalność Ośrodka św. Jacka finansowana jest z następujących źródeł:
  1. subwencji pochodzących od instytucji rządowych, samorządowych, kościelnych i innych społecznych,
  2. zapisów i spadków pochodzących od osób prywatnych,
  3. darowizn pochodzących od osób prawnych i fizycznych oraz instytucji społecznych,
  4. innej pomocy humanitarnej z kraju i zagranicy,
  5. odpłatności za usługi świadczone przez Ośrodek św. Jacka,
  6. dochodów z imprez i zbiórek organizowanych przez Ośrodek św. Jacka,
  7. opłat uczestników,
  8. dochodów ze sprzedaży towarów wytworzonych przez społeczność Ośrodka.
 3. Środki pozyskane ze źródeł opisanych w pkt. 2. służą wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
 4. Wykorzystanie dotacji rządowych i samorządowych podlega kontroli odpowiednich ich organów.

Rozdział 4. Organizacja Ośrodka

§ 9

Zasady funkcjonowania Ośrodka określają:

 1. Statut Ośrodka,
 2. Regulamin Pracy,
 3. Regulamin Wynagradzania Pracowników.

§ 10

 1. W Ośrodku tworzy się następujące działy:
  1. Świetlica Środowiskowa św. Agaty, Świetlica Środowiskowa św. Barbary, Świetlica Środowiskowa św. Brata Alberta,  Świetlica Środowiskowa św. Jacka, Świetlica Środowiskowa św. Wojciecha (placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej bądź opiekuńczej)
  2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej św. Jacka, Dzienny Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta,
  3. Dom Noclegowy dla bezdomnych mężczyzn,
  4. Środowiskowy Dom Samopomocy.
 2. Ośrodek może prowadzić również inne formy działalności z zakresu opieki, wychowania, terapii dzieci i młodzieży oraz rewalidacji i rehabilitacji osób starszych bądź niepełnosprawnych oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

§ 11

Zasady funkcjonowania Ośrodka określają:

 1. Regulamin Świetlic Środowiskowych,
 2. Regulamin Dziennych Domów Pomocy Społecznej,
 3. Regulamin Domu Noclegowego,
 4. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy,
 5. Regulaminy pozostałych form działalności, o których mowa w § 10 pkt. 2.

§ 12

Działalność Ośrodka jest dokumentowana. W tym celu prowadzone są następujące rodzaje dokumentacji:

 1. merytoryczna działów Ośrodka,
 2. kadrowa pracowników,
 3. księgowa,
 4. techniczna.

Rozdział 5. Władze Ośrodka

§ 13

 1. Organem zarządzającym Ośrodkiem i reprezentującym Ośrodek na zewnątrz jest Dyrektor Ośrodka lub jego Zastępca.
 2. Dyrektor Ośrodka i jego Zastępca są powoływani przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.

 § 14

Dyrektor Ośrodka odpowiada za:

 1. bieżącą działalność Ośrodka,
 2. realizację celów i zadań statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Ośrodka,
 5. sporządzanie merytorycznych rocznych sprawozdań z pracy Ośrodka.

Rozdział 6. Pracownicy 

§ 15

Osoby zatrudnione w Ośrodku są pracownikami Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka św. Jacka.

§ 16

Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka wykonuje Dyrektor Ośrodka.

§ 17

Kierowników zatrudnionych w Ośrodku powołuje Dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z Dyrektorem Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Rozdział 7. Wolontariusze

§ 18

Obok zatrudnienia inną formą pracy w Ośrodku jest wolontariat, rozumiany jako charytatywna służba w imię chrześcijańskiej miłości bliźniego.

§ 19

Wolontariusz pełniący świadczenia na rzecz Ośrodka powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

§ 20

Świadczenia wolontariuszy odbywają się na podstawie pisemnego porozumienia z Ośrodkiem i z zachowaniem warunków określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr. 96 poz. 873).

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.
 2. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 15 października 2014 roku, zaś dotychczasowy traci moc.

 

PODZIEL SIĘ SOBĄ

zostań wolontariuszem, stażystą lub praktykantem

icon-pomagam-hover