Projekty

  logo

  Projekt: „RAZEM RAŹNIEJ!”

  „Projekt „Razem Raźniej!” realizowany jest w pięciu świetlicach Ośrodka św. Jacka od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Całkowita wartość projektu: 459 062,50 zł Dofinansowanie projektu z UE: 426 928,12 zł

  Projekt „Razem Raźniej!” ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, a także zapewnienie wsparcia specjalistycznego i terapeutycznego zarówno dzieciom jak i całym rodzinom.

  Efektem projektu będzie zapewnienie rodzinom indywidualnego wsparcia logopedy
  i psychologa, indywidualnego wsparcia pedagogicznego oraz artterapii grupowej niwelujących efekt poczucia wykluczenia przy równoczesnym wsparciu kompetencji rodziców/opiekunów w wychowaniu dzieci. Działania projektowe o charakterze socjoterapeutycznym i korekcyjno–kompensacyjnym zapewnią realizację celu poprzez wzrost dostępności, systematyczności i indywidualizacji świadczonych usług wsparcia rodziny. Rozszerzenie oferty wsparcia placówek umocni prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny dzieci oraz integrację rodzin.

  W związku z zakończeniem projektu „Razem Raźniej!” Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka informuje, że jest gotowy do świadczenia usług:

  • pedagoga,
  • arteterapeuty,
  • logopedy,
  • psychologa

  dla podopiecznych świetlic Ośrodka św. Jacka: Świetlicy św. Agaty, Świetlicy św. Wojciecha, Świetlicy św. Brata Alberta, Świetlicy św. Barbary, Świetlicy św. Jacka, o ile uzyskane zostanie dofinansowanie na wyżej wymienione formy wsparcia.

  logo

  FEAD – Pomoc żywnościowa

  Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

  Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.: 1406 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

  – ośrodki pomocy społecznej,

  – organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

  Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

   

  Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

   

  Plakat

  Informacja RODO

  logo

  Wzywamy posiłki

  „Wzywamy Posiłki” to kampania mająca na celu pozyskanie funduszy na żywienie podopiecznych Ośrodka św. Jacka. Rocznie przygotowujemy blisko 200.000 posiłków. Potrzebujemy 7,20 zł dziennie, by zapewnić jednej osobie dwa pełnowartościowe posiłki (w tym ciepły, dwudaniowy obiad). W skali całego Ośrodka w ciągu roku koszt wyżywienia wszystkich podopiecznych według powyższego standardu może sięgnąć nawet 1,5 miliona zł! Niestety środki, którymi dysponujemy są niewystarczające na to, byśmy mogli zachować taki standard żywienia. Działania, jakie podejmiemy aby osiągnąć cel, to m.in. kampania reklamowa, zbiórki, eventy

  Zebranie rocznie 1,5 mln zł na przygotowanie 200.000 posiłków dla podopiecznych Ośrodka św. Jacka.

  pomagam-red

 

Archiwum akcji

Zamówienia

PODZIEL SIĘ SOBĄ

zostań wolontariuszem, stażystą lub praktykantem

icon-pomagam-hover