Projekt: „RAZEM RAŹNIEJ!”

Projekt: „RAZEM RAŹNIEJ!”

W pięciu Świetlicach Ośrodka św. Jacka rozpoczęła się rekrutacja do projektu „RAZEM RAŹNIEJ”.

Projekt, który realizowany jest od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, a także zapewnienie wsparcia specjalistycznego i terapeutycznego zarówno dzieciom jak i całym rodzinom.

Projekt: „RAZEM RAŹNIEJ” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działanie:  9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Comments are closed.