Projekt: „RAZEM RAŹNIEJ!”

stare-logo-kolor

 

W pięciu Świetlicach Ośrodka św. Jacka rozpoczęła się rekrutacja do projektu „RAZEM RAŹNIEJ”.

Projekt, który realizowany jest od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, a także zapewnienie wsparcia specjalistycznego i terapeutycznego zarówno dzieciom jak i całym rodzinom.

Efektem projektu będzie zapewnienie rodzinom indywidualnego wsparcia logopedy i psychologa, indywidualnego wsparcia pedagogicznego oraz artterapii grupowej niwelujących efekt poczucia wykluczenia przy równoczesnym wsparciu kompetencji rodziców/opiekunów w wychowaniu dzieci. Działania projektowe o charakterze socjoterapeutycznym i korekcyjno–kompensacyjnym zapewnią realizację celu poprzez wzrost dostępności, systematyczności i indywidualizacji świadczonych usług wsparcia rodziny. Rozszerzenie oferty wsparcia placówek umocni prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny dzieci oraz integrację rodzin.

Projekt: „RAZEM RAŹNIEJ” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działanie:  9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Całkowita wartość projektu: 459 062,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 426 928,12 zł

Komentarze są wyłączone.